ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม นำสุขภาพสู่ประชาชน

วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2570  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นองค์กรชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลที่มีคุณภาพและคุณธรรม นำการพัฒนาสุขภาพสู่ประชาชนในท้องถิ่น ประเทศและประเทศในกลุ่มอาเซียน

พันธกิจ

  • ผลิตบัณฑิตด้านพยาบาลศาสตร์ที่มีความรู้ คู่คุณธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • ให้บริการสุขภาพและบริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่ชุมชนและท้องถิ่น
  • วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาสุขภาพของชุมชนและท้องถิ่น
  • ส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณธรรมและความรู้ความสามารถในการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและชุมชน ดังต่อไปนี้

  • เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีด้านพยาบาลศาสตร์ ให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุ มีผล การทำงานร่วมกับบุคคลอื่นในวิชาชีพและต่างวิชาชีพได้อย่างมีความสุขและมีทักษะในการประกอบวิชาชีพพยาบาลอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตอาสารับใช้ชุมชน มีความเป็นผู้นำและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
  • เพื่อจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสภาการพยาบาลกำหนด
  • เพื่อผลิตงานวิจัยให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับทางด้านวิชาการ โดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ
  • ให้บริการวิชาการด้านการพยาบาลแก่สังคมบนพื้นฐานความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน
  • ส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น