อัตลักษณ์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

ตราประจำคณะ

เพลงมาร์ชพยาบาล

คำร้อง : ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลย์สงคราม

          อันความกรุณาปราณี จะมีใครบังคับก็หาไม่ หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุลาลัยสู่แดนดิน ข้อความนี้องค์พระธีรราชเจ้า พระโปรดเกล้าประทานให้ใจถวิล ใช้คุณค่ากรุณาไว้อาจิณ ดั่งวารินจากฟ้าสู่สากล

(สร้อย) อันพวกเราเหล่านักเรียนพยาบาล ปณิธานอนุกูลเพิ่มพูนผล เรียนวิชากรุณาช่วยปวงชน ผู้เจ็บไข้ได้พ้นทรมาน แม้โรคร้ายจะแพร่พิษถึงปลิดชีพ จะยึดหลักดวงประทีปคือสงสาร แม้เหนื่อยยากตรากตรำใจสำราญ อุทิศงานเพื่อคนไข้ทั้งใจกาย

อัตลักษณ์

        ผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ เก่งงาน จิตบริการ เป็นผู้นำสุขภาพชุมชน

         เก่งงาน หมายถึง ปฏิบัติการพยาบาลโดยผ่านการคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

         จิตบริการ หมายถึง มีหัวใจเป็นผู้ให้บริการ จิตอาสาและเอื้ออาทร

         เป็นผู้นำสุขภาพชุมชน หมายถึง เป็นผู้นำการพัฒนาสุขภาพชุมชนโดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมที่เหมาะสม