รายนามผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์

boss

รศ.ดร.ดรุณี รุจิกรกานต์
ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายการพยาบาล
ติดต่อ:  ห้อง 220405
e-mail : –
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411

รักษาการคณบดี

teacher12

อาจารย์นธภร วิโสรัมย์
(การพยาบาลแม่และเด็ก)

ติดต่อ ห้อง 220401
e-mail : Namtawee@gmail.com
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411
เบอร์มือถือ : 092-9153965

รองคณบดี

อาจารย์สุภาพร  มะรังษี
พย.ม. (การผดุงครรภ์ขั้นสูง)

ติดต่อ ห้อง 220409
e-mail : sumarangsee@gmail.com
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411
เบอร์มือถือ : 091-0570939

ผู้ช่วยคณบดี ด้านการจัดการศึกษา

อาจารย์นงนุช หอมเนียม
พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)

ติดต่อ:  ห้อง 220409
e-mail : nuch1904@hotmail.com
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411
เบอร์มือถือ 089-4848790

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

อาจารย์ณิชาภัทร  มณีพันธ์
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)

ติดต่อ ห้อง 220401
e-mail : jenwit_10@hotmail.co.th
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411
เบอร์มือถือ : 081-5606286

โครงสร้างการบริหารองค์กร