รายนามผู้บริหารและอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

boss

รศ.ดร.ดรุณี รุจิกรกานต์
ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายการพยาบาล
ติดต่อ:  ห้อง 220405
e-mail : –
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

อาจารย์ยงยุทธ บรรจง
พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

ติดต่อ:  ห้อง 220409
e-mail : yongyuth.bj@bru.ac.th
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411
เบอร์มือถือ : 097-1453955

กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานและการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์ณรงค์กร ชัยวงศ์
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)

ติดต่อ:  ห้อง 220401
e-mail : narongkorn_chai54@hotmail.com
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411
เบอร์มือถือ : 080-2060100

อาจารย์นงนุช หอมเนียม
พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)

ติดต่อ:  ห้อง 220409
e-mail : nuch1904@hotmail.com
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411
เบอร์มือถือ 089-4848790

กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นและการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

อาจารย์สุภาพร  มะรังษี
พย.ม. (การผดุงครรภ์ขั้นสูง)

ติดต่อ ห้อง 220409
e-mail : sumarangsee@gmail.com
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411
เบอร์มือถือ : 091-0570939

อาจารย์กนิษฐา จอดนอก
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพเด็ก)

ติดต่อ ห้อง 220405
e-mail : kachodnock16@gmail.com
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411
เบอร์มือถือ : 086-2524497เบอร์มือถือ : 091-0570939

teacher12

อาจารย์นธภร วิโสรัมย์
(การพยาบาลแม่และเด็ก)

ติดต่อ ห้อง 220401
e-mail : Namtawee@gmail.com
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411
เบอร์มือถือ : 092-9153965

กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชและการพยาบาลอนามัยชุมชน

อาจารย์ณิชาภัทร  มณีพันธ์
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)

ติดต่อ ห้อง 220401
e-mail : jenwit_10@hotmail.co.th
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411
เบอร์มือถือ : 081-5606286

อาจารย์ยงยุทธ บรรจง
พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

ติดต่อ:  ห้อง 220409
e-mail : yongyuth.bj@bru.ac.th
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411
เบอร์มือถือ : 097-1453955

teacher10

อาจารย์รณชิต  สมรรถนกุล
พย.ม.  (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

ติดต่อ:  ห้อง 220409
e-mail : –
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411
เบอร์มือถือ : –

บุลากรสายสนับสนุน

staff01

นายจักรกริช สนิทพจน์
ตำแหน่ง นักวิชาการห้องปฏิบัติการ

ติดต่อ:  ห้อง 220405
e-mail : Sanitphot0@gmail.com
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411
เบอร์มือถือ : 086-6872453

staff02

นางสาวศรัญญา ศักดิ์ผดุงกิจ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ติดต่อ:  ห้อง 220409
e-mail : Sarunya.lk@hotmail.com
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411
เบอร์มือถือ : –