ระเบียบปฏิบัติในการศึกษา

การลงทะเบียนเรียนและการโอนย้าย

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วย การโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553 (อยู่ในคู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

การวัดและประเมินผลวิชาการศึกษาทั่วไป

 • เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553

การวัดและประเมินผลวิชาเฉพาะพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพบังคับ

 • ผลการเรียนในรายวิชาทฤษฎี การตัดเกรดจะตัดเกรดอิงกลุ่ม โดยตัดเกรดจากคะแนนที หรืออาจใช้การตัดแบบอิงเกณฑ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ
 • ผลการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล นักศึกษาต้องได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C

จึงจะถือว่าผ่าน หากต่ำกว่า C ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชานั้น ๆ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • มีความประพฤติดี
 • สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
 • ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
 • ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาชีพ ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

ระเบียบการลาและการให้พักการศึกษาและการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

          การลาและการให้พักการศึกษาและการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (คู่มือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

          นักศึกษาสามารถใช้ห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการศึกษาหาความรู้และข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการเรียนและการวิจัย

เวลาเปิดทำการ

: วันหยุดราชการ (จันทร์ – ศุกร์)            เปิดให้บริการ  07.30 – 16.30 น.

: วันหยุดราชการ (เสาร์ – อาทิตย์)          เปิดให้บริการ  07.30 – 17.00 น.

การปฏิบัติตัวในหอพักพยาบาล

การปฏิบัติตัวในหอพักพยาบาล

 • ปฏิบัติตามระเบียบและกฎของหอพักนักศึกษาทุกประการ
 • รักษามารยาท ไม่ให้เป็นที่รำคาญหรือรบกวนผู้อื่น
 • ควรใช้คำพูดที่สุภาพ และเหมาะสมกับการเป็นนักศึกษา
 • ไม่เข้าห้องพักของผู้อื่นขณะที่เจ้าของห้องพักไม่อยู่ หรือในยามวิกาล
 • นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติในสิ่งที่อาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือมหาวิทยาลัย
 • นักศึกษาต้องปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทยในทุกโอกาส
 • นักศึกษาต้องเชื่อฟังคำสั่งของอาจารย์หรือผู้ดูแลนักศึกษาอย่างเคร่งครัด
 • ห้ามนักศึกษานำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาเลี้ยงในหอพัก

การแต่งกาย นักศึกษาต้องปฏิบัติ ดังนี้

 • แต่งกายให้สุภาพ แม้อยู่ในห้องพักของตนเอง
 • ถ้าแต่งกายในชุดนักศึกษาจะต้องให้ถูกต้องตามระเบียบ ไม่ควรสวมเสื้อนักศึกษาปล่อยชาย และสวมรองเท้าแตะกับชุดนักศึกษาออกนอกบริเวณหอพัก
 • ไม่สวมชุดนอนหรือชุดที่ไม่สุภาพไปบริเวณชั้นล่างหรือด้านนอกหอพัก
 • เวลาอาบน้ำ ใช้เสื้อคลุมอาบน้ำให้เรียบร้อยสุภาพ (นักศึกษาหญิง)

การรักษาความสะอาดและดูแลทรัพย์สินส่วนรวม

 • นักศึกษาที่ต้องดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องพัก ทั้งหน้าห้อง ภายในห้อง และหลังห้องพัก จะมีการตรวจห้องพักเป็นครั้งคราว โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า นักศึกษาจะต้องทำความสะอาดอยู่เสมอ
 • ต้องรักษาความสะอาดของที่นอน ต้องมีผ้าปูและมีผ้าคลุมที่นอนไว้ตลอดเวลาที่ไม่ได้นอนและดูแลทรัพย์สิน ตลอดจนอุปกรณ์ของหอพักมิให้เกิดความชำรุดเสียหาย
 • ต้องไม่นำทรัพย์สินที่มีค่ามาเก็บไว้ในหอพัก หากมีการสูญเสียเกิดขึ้นทางมหาวิทยาลัยฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • ต้องปฏิบัติตนเยี่ยงสุภาพชนทั้งด้านการแต่งกายและความประพฤติ
 • ไม่นำเครื่องใช้ของหอพัก ซึ่งเป็นของส่วนรวมไปใช้ส่วนตัว
 • ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายจากอัคคีภัย
 • ใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัด
 • ไม่ขีดเขียนหรือติดรูปภาพ หรือกระทำการใดๆที่ทำให้ผนังห้องหรือเครื่องใช้ภายในหอพักสกปรกและก่อให้เกิดความเสียหาย
 • การใช้บริเวณหอพักเพื่อการประชุมหรือจัดกิจกรรมต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ หรือผู้ที่คณบดีมอบหมายก่อนทุกครั้ง เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงดำเนินการได้
 • การเก็บรองเท้าหน้าห้องพัก นักศึกษาควรวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ห้ามวางรองเท้าบนพื้นหน้าห้องโดยเด็ดขาด เพราะไม่สะดวกในการทำความสะอาดของแม่บ้าน และจะมีการตรวจเช็คทุกวัน หากพบว่านักศึกษาห้องใดไม่ปฏิบัติตามจะมีผลต่อการพิจารณาการอยู่หอพักในปีต่อ ๆ ไปด้วย
 • การวางสิ่งของที่ระเบียงหลังห้อง ห้ามนักศึกษาวางกระถางต้นไม้และสิ่งของอื่น ๆ บนขอบผนังระเบียงหลังห้องโดยเด็ดขาด เพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นที่เดินผ่านไปมาได้
 • การตากผ้าพาดขอบระเบียง ห้ามนักศึกษาตากผ้าหรือวางสิ่งของพาดขอบระเบียงออกมาด้านนอก เพราะทำให้เกิดทัศนะที่ไม่เรียบร้อย เมื่อมองจากด้านนอก และตากผ้าในที่ที่หอพักจัดให้เท่านั้น

ไม่ก่อความรำคาญให้เพื่อนร่วมห้องและผู้อื่น

 •  ต้องไม่จัดงานรื่นเริงสังสรรค์ใดๆในหอพัก เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย
 • ต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนร่วมห้องและภายนอกห้อง
 • ต้องไม่ประกอบอาหารในหอพัก

รักษาความสามัคคี

 • นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
 • ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน
 • ร่วมกันทำกิจกรรมภายในหอพัก ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หากนักศึกษา มีปัญหาในการอยู่หอพักร่วมกัน ให้เขียนบันทึกข้อความเสนอต่ออาจารย์ประจำหอพัก

การกำหนดเวลาเข้าออกหอพัก

 • ช่วงเวลาปิดหอพักจนถึงเวลาเปิดหอพักของวันใหม่ คือตั้งแต่เวลา 22.00 – 06.00 น.   ห้ามบุคคลภายนอกเข้าหอพักโดยเด็ดขาด
 • การเซ็นชื่อเข้า – ออกหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้
 • นักศึกษาพยาบาลทุกคนต้องอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย  5 วัน เพื่อศึกษาค้นคว้าและสามารถหยุดได้ไม่เกินสัปดาห์ละ  2 วัน
 • นักศึกษาจะต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาของตนเองเป็นผู้เซ็นต์ชื่อยินยอมให้เข้า-ออกหอพักเท่านั้น หากอาจารย์ที่ปรึกษาติดภารกิจหรือไม่อยู่ในมหาวิทยาลัยให้อาจารย์ประจำชั้นปีเซ็นต์ชื่อให้ได้ และหากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำชั้นติดภารกิจ  ให้อาจารย์เวรหอพักเซ็นต์ยินยอมในการเข้า-ออกหอพัก กรณีมีเหตุจำเป็นต้องออกนอกมหาวิทยาลัย ให้แจ้งอาจารย์เวรหอพักรับทราบ
 • นักศึกษาจะต้องเอาใจใส่ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่
 • เมื่อนักศึกษาเจ็บป่วยกะทันหันควรแจ้งให้อาจารย์เวรตรวจหอพักทราบ กรณีต้องไปโรงพยาบาล อาจารย์เวรตรวจหอพักสามารถประสานงานหน่วยยานยนต์ นำรถพยาบาลส่งนักศึกษาในโรงพยาบาล อาจารย์เวรตรวจหอพักรายงานเหตุการณ์พร้อมเขียนบันทึกในสมุดตรวจหอพัก
 • กรณีที่นักศึกษาป่วยกะทันหันด้วยโรคติดต่อ ได้แก่ ไข้อีสุกอีใสไข้หวัดใหญ่ ตับอักเสบ วัณโรค หรือโรคอื่นๆ ซึ่งอาจติดต่อเพื่อนในหอพักได้ นักศึกษาต้องแจ้งให้อาจารย์เวรและผู้ปกครองทราบเพื่อจะได้รักษาและให้คำแนะนำต่อไป
 • หอพักมียาสามัญ เช่น ยาแก้ไข้ ยาแก้ปวดท้อง ไว้บริการ เพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้นเท่านั้น นักศึกษาเวรดูแลตู้ยาประจำหอทุกวัน ยาสามารถเบิกได้ที่คณะพยาบาลศาสตร์
 • นักศึกษาต้องสวดมนต์และทำสมาธิพร้อมเพรียงกัน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เวลา 20.00 น. ทุกวัน
 • และนักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 เวลา 20.00 น ทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี    

การปฏิบัติต่ออาจารย์ เพื่อน และผู้อื่น

นักศึกษาต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือข้อกำหนดตามระเบียบนี้และ/หรือตามระเบียบอื่นของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์โดยเคร่งครัด ดังนี้

 • นักศึกษาต้องปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทยในทุกโอกาส
 • นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยฯ
 • นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติในสิ่งที่อาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือมหาวิทยาลัย
 • นักศึกษาต้องเชื่อฟังคำสั่งของอาจารย์อย่างเคร่งครัด
 • นักศึกษาต้องไม่แสดงกิริยาหรือกล่าววาจาที่ไม่เคารพต่ออาจารย์
 • นักศึกษาต้องไม่กล่าววาจาหยาบคายและพูดเท็จ
 • ห้ามกล่าวร้ายป้ายสีแก่อาจารย์และผู้อื่น