การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

บุคลากร

อาจารย์กนิษฐา จอดนอก          (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพเด็ก)

ติดต่อ ห้อง 220405
e-mail : kachodnock16@gmail.com
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411
เบอร์มือถือ : 086-2524497เบอร์มือถือ : 091-0570939

waingping

อาจารย์เวียงพิงค์ ทวีพูน
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพเด็ก)

ติดต่อ:  ห้อง 220203
e-mail : therapist53@hotmail.com
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411
เบอร์มือถือ : –