การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

บุคลากร

อาจารย์สุภาพร  มะรังษี          (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
พย.ม. (การผดุงครรภ์ขั้นสูง)

ติดต่อ ห้อง 220409
e-mail : sumarangsee@gmail.com
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411
เบอร์มือถือ : 091-0570939

teacher12

อาจารย์นธภร วิโสรัมย์
(การพยาบาลแม่และเด็ก)

ติดต่อ ห้อง 220401
e-mail : Namtawee@gmail.com
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411
เบอร์มือถือ : 092-9153965