ความเป็นมาและความสำคัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา จำนวน 6 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนนักศึกษาเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมาก แต่หลักสูตรที่เปิดสอนยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เข้าศึกษาทั้งหมด ซึ่งนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่มีความต้องการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นจำนวนมาก จากผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี พ.ศ.2559 พบว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดบุรีรัมย์ มีความสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมากถึงร้อยละ 80 ทำให้นักเรียนขาดโอกาสทางการศึกษา หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งอื่น

การตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีอุดมการณ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์  จึงได้ดำเนินโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และเตรียมความพร้อมหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตขึ้น ในปี พ.ศ. 2559 ในระยะเริ่มแรกได้สรรหาอาจารย์พยาบาลศาสตร์ 5 สาขาหลัก ในการขับเคลื่อนการจัดตั้งคณะและเขียนหลักสูตร ปีต่อมา พ.ศ. 2560 ได้ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์กับแหล่งฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ในปีเดียวกันนี้ได้รับการตอบรับการเป็นสถาบันพี่เลี้ยงจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2560 จากนั้นจึงได้นำเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร สภามหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบหลักสูตรในปี พ.ศ. 2561 ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการจัดตั้งคณะและการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จนกระทั่งสถาบันพี่เลี้ยงให้การรับรองหลักสูตรและความพร้อมในการเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จากนั้นได้นำเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อสภาการพยาบาลในวันที่ 20 มกราคม 2561 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรรวมทั้งคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างละเอียด และให้การรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในการประชุมสภาการพยาบาลครั้งที่ 5 /2561 วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 จากนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงได้ดำเนินการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งการเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างสมบูรณ์ทุกประการ