หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

การจัดการศึกษา

ในการจัดระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วยหัวข้อที่สำคัญดังต่อไปนี้ ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการหลักสูตร ระบบการศึกษา การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย หลักสูตร แผนการศึกษา ประมาณการค่าใช้จ่ายของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ระบบการจัดการศึกษา

 • ระบบ เป็นระบบทวิภาค ข้อกำหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
 • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ในชั้นปีที่ 3          มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
 • การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  ไม่มี

การดำเนินการหลักสูตร

 • วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนในเวลา มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยจัดการเรียนการสอนไม่เกิน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ระบบการศึกษา: แบบชั้นเรียน

การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

 • การลงทะเบียนเรียนและการโอนย้าย การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (อยู่ในคู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)
 • การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา การวัดและประเมินผลวิชาการศึกษาทั่วไป
  • เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 การวัดและประเมินผลวิชาเฉพาะพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
  • ผลการเรียนในรายวิชาทฤษฎี การตัดเกรดจะตัดเกรดอิงกลุ่ม โดยตัดเกรดจากคะแนนที หรืออาจใช้การตัดแบบอิงเกณฑ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ
  • ผลการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล นักศึกษาต้องได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C จึงจะถือว่าผ่าน หากต่ำกว่า C ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชานั้น ๆ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • มีความประพฤติดี
 • สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
 • ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาชีพ ไม่ต่ำกว่า 2.00

หลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
 • โครงสร้างหลักสูตร
  • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
   1. กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า   9   หน่วยกิต
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
   4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
   5. วิชาเลือก จากหมวดศึกษาทั่วไป           ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต
   • หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   101 หน่วยกิต

    1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
    2. กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต
   • หมวดเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต