ประมาณการค่าใช้จ่ายของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รายการค่าใช้จ่าย ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

1.1 ค่าบำรุงการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 และ 2

(มีภาคฤดูร้อนในชั้นปีที่ 3)

84,000 84,000 109,000 84,000
     1.2 ค่าบำรุงการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 1,500 1,500 1,500 1,500
2. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บครั้งเดียว
     2.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 12,000
     2.2 ค่าประกันของเสียหาย 1,000
     2.3 คู่มือนักศึกษา 100
     2.4 ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 800
3. ค่าหอพัก
     3.1 นักศึกษาชาย – หญิง (เดือนละ 400 บาท) 4,800 4,800 4,800 4,800
     3.2 ค่าประกันของเสียหาย 500
รวมค่าใช้จ่ายแต่ละปี 104,700 90,300 115,300 90,300
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 400,600