การพยาบาลชุมชนและการรักษาโรคเบื้องต้น

บุคลากร

อาจารย์ยงยุทธ บรรจง          (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

ติดต่อ:  ห้อง 220409
e-mail : yongyuth.bj@bru.ac.th
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411
เบอร์มือถือ : 097-1453955

teacher10

อาจารย์รณชิต  สมรรถนกุล
พย.ม.  (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

ติดต่อ:  ห้อง 220409
e-mail : –
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411
เบอร์มือถือ : –

arnon

อาจารย์อานนท์ สังขะพงษ์
พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

ติดต่อ:  ห้อง 220203
e-mail : Nonsskh@gmail.com
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411
เบอร์มือถือ : –