การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

บุคลากร

อาจารย์ณรงค์กร ชัยวงศ์        (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)

ติดต่อ:  ห้อง 220401
e-mail : narongkorn_chai54@hotmail.com
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411
เบอร์มือถือ : 080-2060100

อาจารย์นงนุช หอมเนียม
พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)

ติดต่อ:  ห้อง 220409
e-mail : nuch1904@hotmail.com
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411
เบอร์มือถือ 089-4848790

thapat

อาจารย์ ดร. ฐพัชร์ คันศร
พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว)

ปร.ด. (จิตวิทยาการปรึกษา)

ติดต่อ:  ห้อง 220203
e-mail : therapist53@hotmail.com
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411
เบอร์มือถือ : –

yiam

อาจารย์เยี่ยม คงเรืองราช
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)

ติดต่อ:  ห้อง 220401
e-mail : yoryiam@gmail.com
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411
เบอร์มือถือ : –