สารสนเทศงานบริการวิชาการ


โครงการผู้สูงอายุยุคใหม่ กายใจแข็งแรง มุ่งสู่วัยพฤฒพลัง
วันที่ 16 พ.ค 2562 คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ ออกบริการวิชาการ เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลสากล โดยได้จัดโครงการผู้สูงอายุยุคใหม่ กายใจแข็งแรง มุ่งสู่วัยพฤฒพลัง ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ การจัดนิทรรศการเพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์การส่งเสริมสุขภาพทางกาย และทางใจ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์และร่วมมือจากเทศบาลเมืองชุมเห็ดในด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นอย่างดี ขอขอบคุณคุณตาคุณยายที่เสียสละเข้าร่วมโครงการ ขอบคุณอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจทำให้โครงการสำเร็จ
Slider

โครงการบริการวิชาการเรื่องการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียน : การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการเรื่องการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียน : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ แกนนำสุขภาพนักเรียนจำนวน 60 คน กิจกรรมโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ เป็นอย่างดีทำให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์
Slider

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
วันที่ 8 กันยายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาล มรภ.บุรีรัมย์ ได้ออกพื้นที่ให้บริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับ อสม. ตำบลบ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
previous arrow
next arrow
Slider