Back to ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ บุรีรัมย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับตรง รอบที่ 2/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 รับตรง ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 19 คน ดังนี้ และให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา ที่กำหนด

ลำดับที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล
1 632000124 นางสาวศันศนีย์ ชัยมะเริง
2 632000223 นางสาวสุกัญญา คงคาสัย
3 632000300 นางสาวกรรณิการ์ มารศรี
4 632000369 นางสาวธนัชพร มีเจริญ
5 632000569 นางสาวสุกัญญา ทูลไธสง
6 632000620 นางสาวเบญจวรรณ สมบัติวงค์
7 632000626 นางสาวสุพัตรา บวนขุนทด
8 632000629 นายจิราวุธ มโนวรรณ
9 632000981 นางสาวกิ่งกมล กลิ่นภิรมย์
10 632000991 นางสาวพฤกษา คาบุดดา
11 632001083 นางสาวสุชาดา พูนดี
12 632001147 นายนิกร กอดทอง
13 632001175 นางสาวสุธิดา มารศรี
14 632001369 นางสาวอรวรรณ อ่านชานาญ
15 632001389 นางสาวภัทรวดี สุทธิธรรม
16 632001502 นางสาวฉัตรลดา คาหวน
17 632001738 นางสาวภัทรลภา สีทรมาตร์
18 632001739 นางสาวอรอนงค์ ปิตตาระเต
19 632001742 นางสาววรรณา ไชยหงษา

 

1.การรับรายงานตัว

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.๐๐ น. ณ อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 2 อาคาร 23 (Rajabhat Complex) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ที่ไม่มารายงานตัว  ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทุกกรณี

2.หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรายงานตัว มีดังนี้

  • คำร้องขอผ่อนผันการส่งหลักฐาน (รับได้ในวันรายงานตัว)                                      จำนวน  1  ฉบับ
  • สำเนาใบแสดงผลการเรียนตามหลักสูตร 6 ภาคเรียนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง    จำนวน  1  ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                                                          จำนวน  1  ฉบับ
  • รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว      จำนวน  1  รูป
  • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                  จำนวน  1  ฉบับ

3.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) มีดังรายการต่อไปนี้

– ค่าบำรุงการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1                                            จำนวน   42,000  บาท

– ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                                                                    จำนวน   12,000   บาท

– ค่าบำรุงการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน                           จำนวน     1,500   บาท

– ค่าประกันของเสียหาย                                                                  จำนวน     1,000   บาท

– ค่าคู่มือนักศึกษา                                                                           จำนวน        100    บาท

– ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                                                           จำนวน        800   บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                              57,4๐๐    บาท

เมื่อนักศึกษาชำระเงินเพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินดังกล่าวนี้ให้ยกเว้นเฉพาะเงินค่าประกันของเสียหาย ทั้งนี้ ให้ผู้ปกครองของนักศึกษาที่มารายงานตัวเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat complex)

            *หมายเหตุ

          สำหรับนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขา เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีนโยบายสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากระบวนการผลิตครูให้มีคุณภาพ โดยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลาเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ดังนี้

(1) ด้านการพัฒนาเทคนิคการสอนและความเป็นครู

(2) ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

(3) ด้านการพัฒนาทักษะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดังนั้น นักศึกษาชั้นปี ๑ ที่ศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะต้องเข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยฯ ทุกคน และต้องชำระเงินค่าหอพักในวันรายงานตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชำระ 4,000 บาท ต่อปีการศึกษา และค่าประกันของเสียหาย 5๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น 4,500 บาท

(2) นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชำระ 4,800 บาท ต่อปีการศึกษา และค่าประกันของเสียหาย  5๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น 5,300 บาท

ในกรณีที่นักศึกษามีสิทธิ์และได้รับทุนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาที่นักศึกษาได้ชำระในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ให้กับนักศึกษา เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับการโอนเงินจากกองทุนดังกล่าว    

 

ดูประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคณะอื่นๆ

แชร์ข่าวนี้

Back to ข่าวประชาสัมพันธ์