Back to ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร.ศรินยา พลสิงห์ชาญ และอาจารย์รัตนา ปรากฎมาก ผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ ซึ่งให้เกียรติมาเป็นวิทยากรชี้แนะแนวทางในการออกข้อสอบ ทางคณาจารย์คณะพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่ง และพร้อมรับข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนด้านการออกข้อสอบต่อไป

previous arrow
next arrow
Slider

แชร์ข่าวนี้

Back to ข่าวประชาสัมพันธ์