Back to ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา มีการสอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ ประจําปีการศึกษา 2562

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2. เอกสารแนบท้ายประกาศ

3. ใบสมัครด้วยตนเอง

4. คู่มือระบบ TCAS ประจำปี 2562 คลิกที่นี่

หมายเหตุ :
1. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้สมัครมาในวันสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
2. ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ทุกคน ให้รับบัตรประจำตัวผู้สมัครได้ในวันสอบสัมภาษณ์ที่ห้องสอบตามที่ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบหรือรับก่อนวันสอบได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารอเนกคุณากร ชั้น 2 (Rajabhat complex อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

Back to ข่าวประชาสัมพันธ์