Back to ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

กำหนดปฏิทินการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กำหนดการ ภาคการศึกษา
๑. วันเปิดภาคการศึกษา และเริ่มเรียน ๓ ธ.ค. 2561
๒. ยื่นคำร้อง ขอแก้ผลการเรียน  “I” ทุกรายวิชา ๓ – ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖1
๓. นักศึกษาทำการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ และ ลงทะเบียนการเพิ่ม ถอนรายวิชาเรียน เปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน  ซ่อม “E”หรือ “F” ๓ – ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๑
๔. วันสอบแก้ผลการเรียน “I” หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กรณีขาดสอบปลายภาคและฝนรหัสประจำตัวนักศึกษาผิด ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑
๕. วันชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ ชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔ ๓  ธ.ค. ๒๕๖๑ ถึง ๔ ม.ค. ๒๕๖๒
๕  ม.ค.  ถึง ๑ ก.พ. ๒๕๖๒
๖. วันสอบกลางภาค ๒๑ – ๒๕  ม.ค. ๒๕๖๒
๗. วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อนักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ ๘๐ ๑  มี.ค. ๒๕๖๒
๘. วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาเรียน ๘  มี.ค. ๒๕๖๒
๙. วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา ๘ มี.ค. ๒๕๖๒
๑๐. วันสอบปลายภาค ๒๕-๒๙  มี.ค. ๒๕๖๒

 

ดาวน์โหลด :


แชร์ข่าวนี้

Back to ข่าวประชาสัมพันธ์