Back to ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1 portfolio ประจำปีการศึกษา 2562


หมายเหตุ : 
1. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้สมัครมาในวันสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
2. ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ทุกคน ให้รับบัตรประจำตัวผู้สมัครได้ในวันสอบสัมภาษณ์ที่ห้องสอบตามที่ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบหรือรับก่อนวันสอบได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารอเนกคุณากร ชั้น 2 (Rajabhat complex อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

Back to ข่าวประชาสัมพันธ์