Back to ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2562

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน – 15 มกราคม 2562 (พร้อมเอกสารแนบท้ายประกาศการเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2562))

โดยระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 การรับนักศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกำหนดการรับสมัครฯ ดังนี้

1. สมัครผ่านครูแนะแนว ตั้งเเต่วันที่ 12 – 30 พฤศจิกายน 2561

2. การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2561

3. การสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2561

การรับสมัครผ่านครูแนะแนว ตั้งเเต่วันที่ 12 – 30 พฤศจิกายน 2561 โดยผู้สมัครต้องบันทึกข้อมูลการสมัครที่

ระบบออนไลน์ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp และชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครฯ จำนวน 200 บาท ผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หมายเลขบัญฃี 427 – 0 – 000 – 68 – 6 เท่านั้น โดยต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 200 บาท ผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาใดก็ได้ โดยการยิงบาร์โค้ดที่ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ ภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดเเละเเฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มากับครูแนะแนวตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

การสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้สมัครต้องบันทึกข้อมูลการสมัครที่ระบบออนไลน์ โดยผู้สมัครต้องบันทึกข้อมูลการสมัครที่ระบบออนไลน์http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp โดยผู้สมัครต้องบันทึกข้อมูลการสมัครที่

ระบบออนไลน์ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp และชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครฯ จำนวน 200 บาท ผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หมายเลขบัญชี 427 – 0 – 000 – 68 – 6 เท่านั้น โดยต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 200 บาท ผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาใดก็ได้ โดยการยิงบาร์โค้ดที่ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ ภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดเเละเเฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มาที่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 3100 ทางไปรษณีย์ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ หรือ นำส่งเอกสารการสมัครและแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้วยตนเอง

การสมัครด้วยตนเอง โดยผู้สมัครต้องบันทึกข้อมูลการสมัครที่ใบสมัคร หรือ ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ ระบบออนไลน์ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร

อเนกคุณาคาร (RAJABHAT COMPLEX อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครคัดเลือก

1. ใบสมัคร เขียนข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และเขียนด้วยตัวบรรจง

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยมีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน

3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

6. แฟ้มสะสมผลงาน

: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนฯ และ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp

: วันสอบสัมภาษณ์

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 สอบเวลา 09.00 – 12.00 ตามห้องสอบที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด หากขาดสอบถือว่า

สละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ทุกกรณี

: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนฯ และ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp

: ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ายืนยันสิทธิ์ (Clearing House)

วันที่ 30 – 31 มกราคม 2562 ที่http://univ.cup.net/

: วันรายงานตัว

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ตามสถานที่ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

ทาง สสว. ขอเรียนเชิญทุกท่านประชาสัมพันธ์ประกาศฯ นี้ ดังเช่นกับทุกกิจกรรมของ สสว. ที่ได้จัดขึ้นอย่างดีเยี่ยม เสมอมา _/|\_

แชร์ข่าวนี้

Back to ข่าวประชาสัมพันธ์