Back to ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูงานนอกสถานที่ รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เพิ่มทักษะการเรียนรู้ในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยการไปในครั้งนี้ นศ.พยาบาล ได้รับความรู้จากอาจารย์วิทยากรอย่างเต็มที่

แชร์ข่าวนี้

Back to ข่าวประชาสัมพันธ์